全鬥句的台灣俗語

 

      zit lăng zit gē dāigōng mà sūi lāng cāi/bai.
一人一家代,公媽隨人在()

     it rĭn it būan simbhū ziăn kām mai zim.
一人一般心,無錢堪買針。

      zit lăng zu diunm dat nng lăng sū liŭn/niŭ.
一人主張,毋值兩人思量。

      zit lăng kùan cut zit gesīn bū kùan cut dā ge.
一人看出一家,新婦看出大家。

      zit lāng dim dat nng lāng ghi.
一人智,毋值兩人議。

      zit lăng tūan hibà lăng tūan sit.
一人傳虛,百人傳實。

      zit lăng hūan lor zit iūnbhōr lăng hūan lor sān cīn ciūn.
一人煩惱一樣,無人煩惱相親像。

      zit lăng gong zit hāngbhōr lăng gong siōr gāng.
一人講一項,無人講相仝。

      zit cīng siam dat bè bà hiān.
一千賒,毋值八百現。

      zit sim bhe sìzit sim bhe ziah bhì.
一心卜死,一心卜食米。

      zit gī cui gī gī dăn kā cng ho lāng lē căn.
一支喙吱吱彈,尻川予人犁田。

      zit rit zau pā pazit mĕ diam dīng lă.
一日走拋拋,一暝點燈膋()

      zit rit hūan lor rit lorh sinzit mĕ siun gah ge bòr ĭn.
一日煩惱日落申,一暝想甲雞報寅。

      zit dāi cua e bhòn dāi cut e gò.
一代娶矮某,三代出矮股。

     it dai cinri dai biàun dāi sùan liau liàu.
一代親,二代表,三代散了了。

      zit gù m¤gzit gù hĭngbhōr m¤g kah cīng ĭng.
一句問,一句還;無問卡清閒。

      zit giànm ziahze giàn ciun deh ziah .
一囝扑毋食,濟囝搶咧食。

      zit nĭ sin būnng nĭ ue dùn nĭ sāi hū.
一年新婦,兩年話拄,三年師傅。

     it gen gĭngri gen bun gen ki dua cusì gen tià bhe hu.
一更窮,二更富,三更起大厝,四更拆袂赴。

     it ghĭan but diongciān ghĭan bhū iōng.
一言不中,千言無用。

      zit gī càu zit diam lōtin bhōr zuat lăng zī lō.
一枝草一點露,天無絕人之路。

      zit gàu bui iànbà gàu bui sian.
一狗吠影,百狗吠聲。

      zit bhò bhōr lāng zainng bhò siōr sià dāi.
一某無人知,兩某相削()代。

      zit ē bhòkah iānn siān tīn gōng zò.
一個某,較贏三身天公祖。

     it giam ri gobhōng lă-à giām se kohān zī gau giām zìng ō.
一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲,蕃薯溝兼種芋。

      zit sī hong sai zit sī zŭnzit sī guan iong zit sī ghŭn.
一時風駛一時船,一時官用一時銀。

     it kān sĭngrī hor ūnsan zāi zĭng.
一牽成,二好運,三才情。

     it li tongbà li dŏng.
一理通,百理同(萬里徹)

      zit liap cān lĕ gau uan tngn liap cān lĕ zit am gng.
一粒田螺九碗湯,三粒田螺一掩缸。

     it dàn ri kor sān lok kongit siūn ri zor sān sīng gong.
一等二靠三落空,一想二做三成功。

      zit de āng ănggò gah bìn dua lăng.
一塊紅紅,顧甲變大人。

      zit am bhōr bhĭnn rit seh sĭn.
一暗無眠,三日踅神。

      zit hue zit hùe cadòr lorh bhŏr kun ia kùin uah.
一歲一歲差,倒落無睏也快恬。

      zit dng gu gùnng dng siōr dù.
一頓久久,兩頓相拄。

      zit mĕ zūan tāu lōtin gng bhōr bùan bō.
一暝全頭路,天光無半步。

      zit dī cui nih bō, zit dī di bùan lō, zit dī gīm gīm go.
一箸喙裡哺,一箸佇半路,一箸金金顧。

     it ziăn ri iănn sùi sì siàu liăn.
一錢二緣,三嫷四少年。

      zit sian m zaibà hāng bhōr dāi.
一聲毋知,百項無代。

    it gùri ūnsan bun sū.
一舉、二運、三本事。

      lak ghuehº long bhōr kàcīt ghuehº dǹg dǹg bà.
六月攏無巧,七月頓頓飽,。

      cit zēbè bĕgàu huat ghĕ.
七坐、八爬、九發牙。

      gau dǹg bhi gor bhōr ziun sngzit dǹg ling mŭe kiòr ki kng.
九頓米糕無上算,一頓冷糜抾去囥。

      lăng bi lăngkā tùi bi iān dăng.
人比人,跤腿比煙筒。

      lăng ghăutin zòr dùi tău.
人爻,天做對頭。

      rīn sing cīn ciun dua bhu dăiko cūt ciòr kue long zong lăi.
人生親像大舞臺,苦齣笑詼攏總來(公開)

      lăng na suezìng bŭ-à sēn cài gue.
人若衰,種匏仔生菜瓜。

      lăng diong zngbut diong gng.
人重妝,佛重扛。

      lăng hai lăng tin m kìngtin hai lăng di ghan zĭng.
人害人天毋肯,天害人佇眼前。

      rīn-zĭng sè-sū būe gah gaubhōr diàn gap bhōr zau.
人情世事陪甲夠,無鼎佮無灶。

      rīn-zĭng lāu zit suanrit āu hor siōr kuan.
人情留一線,日後好相看。

      lăng bhōr liāubhè u liāuhor bhè bak di ziōng gūn tiāu.
人無料,馬有料,好馬綁佇將軍柱。

      lăng cīn ziănnn miā.
人親情,錢性命。.

      lăng zūe ūe diorh zūen sik lăng gong ngo/gho sik ūe.
人濟話著濟,三色人講五色話。

      rip ho kàubhōr sì ia ō àu.
入虎口,無死也(嘛半)烏漚。

      rip mňg kùan lāng icut mňg kùan sūan si.
入門看人意,出門看山勢。

     zap ri ghueh gangbhōr ĭng sē tāu zang.
十二月工,無閒梳頭鬃。

     zap giàn zap sīn būcūn zit ē lau guan hū.
十囝十新婦,伸一個老寡婦。

      bheh ki ō iànm ki diàu diàn.
卜去烏影,毋去吊鼎。

      bheh hòr sānbheh pàin (bāi) zòr zit sĭ.
卜好三年,卜歹()做一時。

      bheh hàu bhōr bhak sàibheh kau bhōr lo lăi.
卜吼無目屎,卜哭無路來。

      bheh ziah hor hĭdiorh gin zui gĭn.
卜食好魚,著近水墘。

      bheh gè siān cī kit ziahm gè cau de hor ghiah.
卜嫁城市乞食,毋嫁草地好額。

      n lăng gang zit simō tŏ biàn sīng gim.
三人仝一心,烏土變成金。

      n zap ong āuziah zāi tin gŭan dē gāu.
三十往後,才知天峘()地厚。

      n rit zà diòng zit gangn nī zà diòng zit dang.
三日早長一工,三年早長一冬。

      n rit bhōr hùe hunia bhe iāu si hue tāu gun.
三日無火燻,也袂枵()死火頭軍。

      n rit bhōr liām cùi tău cenn rit bhōr sià ciu tău ngē.
三日無唸喙頭生,三日無寫手頭硬。。

      n rit bhōr liūbè ziun ciū.
三日無餾,peh4上樹。

      n hian g¤g zit mēgè zng bhōr dè hē.
三兄扛一妹,嫁妝無地下。

      n nĭ zit lūnhor pàin ziàu lŭn.
三年一閏,好歹照輪。

      n diāu giŏr, m dat diorh zit liap ghiŏr.
三條茄,毋值著一粒蟯。

      he tān he ŏrgàu sĭ long bhŏr.
下蟶下蠔,到時攏無。

      diun kùan gian sailu kuan lu ì ai.
丈姆看囝婿,愈看愈意愛。

      ziun tin bhōr lōlorh dē bhōr bō.
上天無路,落地無步。

      ia bheh ziahia bheh liah.
也卜食,也卜掠。

      ia diorh sĭnia diorh rĭn.
也著神,也著人。

      ia diorh cŭeia diorh mŭe.
也著箠,也著糜。

      kit ziah sĭnhàu lām bhīnza ki kun, ùan zīng sĭn.
乞食神,孝男面;早去睏,晏精神。

      ciān kò bhan kòui diorh bak dò.
千苦萬苦,為著腹肚。

      ciān bu bhan bum dat gā gī cu.
千富萬富,毋值家己厝。

      ciān sng bhan sngm dat tin zit ng.
千算萬算,毋值天一向()

      dua lăng bè kìghin à ziàm ì.
大人起,囡仔佔椅。

      dua lăng ga zit cuighìn à ziah gah ui.
大人咬一喙,囡仔食甲畏。

      dua lăng luan cāu caughin à ài nī dau.
大人亂糟糟,囡仔愛年兜。

      dua lăng hūan lor bhōr zĭnghin à hūan hi gùe nĭ.
大人煩惱無錢,囡仔歡喜過年。

      dua gang zit esior gang bhūa bùan sì.
大工一下指,小工磨半死。

      dua gang bhōr lāng ciansior gang m ghuan giăn.
大工無人倩,細工毋願行。

      dua hor dua bāi bhōr hor bhōr bhài kah ciāng zāi.
大好大敗,無好無歹較常在。

      dua bhùe m ziah diorsè bhùe kok kok diŏr.
大尾毋食釣,細尾硞硞趒。

      dua gàu būan ciŭnsè gàu tàn iūn.
大狗盤牆,細狗趁樣。

      dua āng hue m zāi bhàiīn a hue bhai m zai.
大紅花毋知bhài(),圓仔花bhài()毋知。

      dua cu dua hai hàighor sì bhōr lāng zai.
大厝大海海,餓死無人知。

      dua lō m giăngiān ūan niàhor lăng m zorzòr pàin giàn.
大路毋行,行彎嶺;好人毋做,做歹囝。

      dua diàn bhūe gùnsè diàn ciang ciang gùn.
大鼎未滾,細鼎(鍋仔)沯沯滾。

      sior ìm sior rīn simdua ìm gho liau sin.
小飲小人參,大飲誤了身。

      but hàu sīn bū sān dǹg sioriu hàu zā giàn lo ziun iŏr.
不孝新婦三頓燒,有孝查囝路上搖。

      ho lāng ciànm tāng hiām giām ziàn.
予人請,毋通嫌鹹汫。

      gīm se zorgīm se bor.
今世做,今世報。

      lak ghueh lŭicit ghueh ìnglak ghueh na buatcit ghueh ghīng ghìng.
六月雷,七月湧;六月林菝,七月龍眼。

      gōng tian bhōr lāng saugōng cīn ziăn bhōr lāng giòr ziah dau.
公廳無人掃,公親情無人叫食晝。

      būn bhōr běnpà gàu ri gau mě.
分無平,扑()到二九暝。

      n dē so siātm si de zù zok ghiat.
天地所設,毋是弟子作孽。

      n dē īn lìn lincùan ghōr si dūan sin.
天地圓輾輾,串餓是單身。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      tin bhōr hōlăng bhōr bō.
天無雨,人無步。。

      tin bhōr ziàu gà zìlăng bhōr ziàu zīng(tīn) lì.
天無照甲子,人無照情()理。

      tin ci lăng būi lut lūtlăng ci lăng cūn zit gī gūt.
天飼人肥肭肭,人飼人伸一支骨。

      siàu liăn na bhōr zit bai° ghōnglo bin na u iu ìng gong.
少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。

      siàu liăn bhe hiàu siūnziah lāu m ziānn.
少年袂曉想,食老毋成樣。

      sim pàin bhōr lāng zaicui pàin siong li hāi.
心歹無人知,喙歹上厲害。

      sīm guan iu so tamtāu kāk nǹg gē am.
心肝有所貪,頭殼趡()雞庵。

      sīm guan na hòrhōng sùi bhian tòr.
心肝若好,風水免討。

      sīm su bhōr diāntiū ciam kùan(sǹg) miā.
心思無定,抽籤看()命。

      ciù por hāi rĭziah zāi be bhu sĭ.
手抱孩兒,才知父母時。

      rit tău cià iannsūi lăng gò sèn miā.
日頭赤焱焱,隨人顧性命。

      ghueh giān zap gàunĭ giān diōng ciulăng giān sù giù.
月驚十九,年驚中秋,人驚四九。

      kiàm zĭn ùan zè zùbut hau ùan be bhù.
欠錢怨債主,不孝怨父母。

      pain sīm guan ō lok dōbheh sì cē it zap ghō, bheh cūt sūan hong gap hō.
歹心肝烏漉肚,卜死初一十五,卜出山風佮雨。

      pain gue gau zìpain lăng gau ghiān ghì.
歹瓜厚子,歹人厚言語。

      pain giàn ia diorh siōrhhàu lăm bhōr dè ziōrh.
歹囝也著惜,孝男無地借。

      pain nī danggē bhòr dah gē gang.
歹年冬,雞母踏雞公。

      pain iŭ gau dàipain zā bhò gau bhak sài.
歹油厚滓,歹查某厚目屎。

      pain zā bo gau dāng nĭpain zā bhò gau gō ĭ.
歹查甫厚同年,歹查某厚姑姨。

      bhai zā bhò ài ziòr giankiap se ài kùan miā.
歹查某愛照鏡,kiap()勢愛看命。

      pain lŏr lui gòpain ang lui bhò.
歹鑼累鼓,歹翁累某。

      m si hàu diorh si ciorm si sài diorh si riōr.
毋是吼著是笑;毋是屎著是尿。

      m bhat rī ciàn lāng kuanm bhat lăng si zit buan.
毋捌字請人看,毋捌人死一半。

      be bhù tiàn giàn d¤g lāu zùigiàn siun be bhù ciu bhue hong.
父母疼囝長流水,囝想父母樹尾風。

      bē sì lō h¤gbhòr sì lō d¤g.
父死路遠,母死路斷。

      ghŭ sàn diorh bhōr latlăng san diorh beh cat.
san2()着無力,人散着白賊。

      siān rĭn pà gò iu sī corkā bō dah ca siàn lăng bhŏr
仙人拍鼓有時錯,跤步踏差啥人無?

      dāng ziāt ghueh diōng ngbhōr sēh ia bhōr sng.
冬節月中央,無雪也無霜。

      dāng ziāt di ghueh bhùebheh gŭan ziān ri ghueh.
冬節佇月尾,卜寒正二月。

      dāng ziāt di ghueh tăubheh gŭan di nī dau.
冬節佇月頭,卜寒佇年兜。

      bùan mě bòr iān giàutin gng bòr siong diau.
半暝報贏筊(),天光報上吊。

      sì īt lorh hō kāng hūansì rī lorh hō u hue bhōr giat zì.
四一落雨空歡喜,四二落雨有花無結子。

      sù su tak tàu taum bhat ghŭan ngŏr gu bih zau.
四書讀透透,毋捌黿鼇龜鱉灶。

      bhue bŭi ge cùanbhue un ge hor ghiah lāng kùan.
未肥假喘,未有錢假好額人款。

      bhue ziah gho ghueh zeh zangpùa hiŭ m gām bang.
未食五月節粽,破裘毋甘放。

      bhue ziah kok kok dueziah liàu hiām àu hue.
未食硞硞綴,食了嫌漚貨。

      bhue zòr san sīng zòr niàbhue gè ang sīng sēn giàn.
未做衫先做領,未嫁翁先生囝。

      bhue cua bhòm tāng ciòr lāng bhò hiăubhue sēn giànm tāng ciòr lāng giàn iau.
未娶某,毋通笑人某嬈(爻走);未生囝,毋通笑人囝枵(爻吼)

      bhue orh giănsīng orh buebhue zìng zì, sīng bhan gue.
未學行,先學飛;未種子,先挽瓜。

      ziān ghueh zianmūe lăng bhōr cut tian.
正月正,媒人無出廳。

      zian ghueh gūan si durī ghueh gūan si ghŭsan ghueh gūan si bò cān hu.
正月寒死豬,二月寒死牛,三月寒死播田夫。

      huan gūan ki, m tāng huan ziòng ghī.
犯官欺,毋通犯眾議。

       gūe a hňg ging gueru gìng ru hue.

瓜仔園揀瓜,愈揀愈花。

      gām ghuan zòr sān m tāng ho san ghō.
甘願做衫奴,毋通予衫誤。

      gām ghuan dān cai bhe cangm ghuan gap lāng gōng gē ang.
甘願擔菜賣蔥,毋願佮人公家翁。

      gām ghuan dān nià zit ziorh bhìm ghuan dān nià zit ē ghin a pì.
甘願擔領一石米,毋願擔領一個囡仔疕。

      gām ghuan dān cang bhe caim ghuan gap lāng gōng gē āng sai.
甘願擔蔥賣菜,毋願佮人公家翁婿。

      sen e cian zit biniòng e rīn zĭng (gōng lŏr) kah dua tin.
生的請一邊,養的人情(功勞)較大天。

      sīng li zĭnn zap nĭlāu guann bhan bhan nĭ.
生理錢三十年,流汗錢萬萬年。

      n iăn bhian sēn sùin sùi bhōr iăn siong kik kui.
生緣免生媠(),生媠()無緣上克()虧。

      căn bhōr gauzùi bhōr lău.
田無交,水無流。

       cān en na giat duidì lēh cing zāng sui

田蠳若結堆,戴笠穿棕簑。

      bhak ziu hūe huebū à kùan zòr cài gue.
目珠()花花,匏仔看做菜瓜。

      bhak ziu kùan gùeka dah diorh hùe.
目珠看粿,跤踏著火。

      bhak ziu gùa dau gaikùan lăng ē mih diorh ai.
目珠掛斗概,看人的物着愛。

      gāu iù diorh gāu simak hue diorh ak gin.
交友著交心,沃花著沃根。

      siān sin bhōr di gùanhak sing ki hai hùan.
先生無佇館,學生起海反。

      zūan ge kĭn/kŭncut gīm ghĭn/ghŭn.
全家勤,出金銀。

      ga lāng sàu tianm ga lāng giòr hian.
共人掃廳,毋共人叫兄。

      zai sen zit liap dāukah iān si liàu bài dī tău.
在生一粒豆,較贏死了拜豬頭。

      zai sen m zè nā ăusi liàu ziah bài gūan cā tău.
在生毋祭嚨喉,死了才拜棺柴頭。

     zai sen bhōr lāng rīnsi liàu gūi dua dīn.
在生無人認,死了規大陣。

      zai zīt ùan zītbhōr zīt sū zīt.
在職怨職,無職思職。

      hor tin m kūi gaulorh hō bhōr dè lău.
好天毋開溝,落雨無地流。

      hor tin bhōr cūn ho lāi niŭgàu hō lăi diorh bhōr sū niŭ.
好天無存雨來糧,到雨來着無思量。

      hor sim dor leh ghōrpain sim dì sē(āng) bhōr.
好心倒咧餓,歹心戴紗()帽。

      hor pàin zai sīm lāicùi dūn pŭe à siōr kuan tāi.
好歹在心內,喙唇皮仔相款待。

      hor pain cai zit bo siorbhai bhai zā bhò zit bo cior.
好歹菜一步燒,歹歹查某一步笑。

      hor pain gùe diorh e dinhor pain zā bhò diorh e sin.
好歹粿着會甜,好歹查某着會生。

      hor cān dēbut rū hor zu dē.
好田地,不如好子弟。

      hor giàn m bhian zēze giàn ghor si bēze sīn bū kì si dā ge.
好囝毋免濟,濟囝餓死父,濟新婦氣死大家。

      hor gīng gāhma diorh hor au zāh.
好肩胛,嘛着好後紮。

      hor kūe hăicàu bak lāi.
好詼諧,臭腹內。

      hor ūe m cut mňgpain ūe diùn pùa bak do dňg.
好話毋出門,歹話漲破腹肚腸。

      hor zìng m tňgpain zìng m d¤g.
好種毋傳,歹種毋斷。

       hor ghiah zin zu gap suan ziorhsàn ziah pùa hiŭ pùa cau ciorh.

好額珍珠佮鑽石,散赤破裘破草蓆。

      nī dang hor siuzā bho lăng huat cùi ciu.
年冬好收,查某人發喙鬚。

      nī tău ci gē zainī bhùe zòr ghueh lāi.
年頭飼雞栽,年尾做月內。

      g¤g giōr m g¤g giōrguan sīn niŭ bhōr bàng riōr.
扛轎毋扛轎,管新娘無放尿。

      za dng ziah bàē dàu dng ziah kà.
早頓食飽,下晝頓食巧。

      u zit hòr diorh bhōr nng hòru sīn bū diorh bhōr ghū bhòr.
有一好著無二好,有新婦著無牛母。

      u lăng sūan lāi tor ziahu lăng hài nih tor liah.
有人山內討食,有人海裡討掠。

      u lăng gè ang bng āng seu lăng gè ang ghiā āng gĕ.
有人嫁翁傍翁勢,有人嫁翁夯翁枷。

      iu san bian iu sùiiu sĭn bian iu gùi.
有山便有水,有神便有鬼。

      u ciù cūn bhōr lōu ka giān bhōr bō.
有手伸無路,有跤行無步。

      u mo ziah gah zāng suibhōr mo ziah gah cìn tŭi.
有毛食甲鬃簑,無毛食甲秤錘。

      u giànu gian miābhōr giàntin zù diān.
有囝,有囝命;無囝,天註定。

      u zì ki zā bo e ziang ziu zì ki zā bhò e ling lī.
有志氣查埔會掌志,有志氣查某會伶俐。

      u zì ki diorh u gī hūesàn ziah lăng cut hor zu dūe.
有志氣著有機會,散赤人出好子弟。

      u lăi u òngbhōr lăi cīng sòng.
有來有往,無來清爽。

      u go si gō diūnbhōr go ia hūe siūn.
有姑是姑丈,無姑野和尚。

      u ziah u giān kiu siōr hiun u bor bi.
有食有行氣,有燒香有保庇。

      u zòr ho hāmbhōr zòr ho tēn ām.
有做虎陷,無做虎撐頷。

      iu dītbian iu sīt.
有得,便有失。

      u gŭan diorh u ruahu gān kò diorh u kùan uah .
有寒着有熱,有艱苦着有快活。

      u tàn kā sāng ciu lāngbhōr tàn bhin cīn bhak ăng.
有趁跤鬆手弄;無趁面青目紅。

      um giăngiān sūan piăn..
有路毋行,行山坪。

      u siā dī iŭnbhōr siā sīn niŭ.
有賒豬羊,無賒新娘。

      un kùannbhōr iūn gā gi siūn.
有樣看樣,無樣家己想。

      un ō gui ze dua tianbhōr zĭn siù zăi lăng ia gian.
有錢烏龜坐大廳,無錢秀才人也驚。

      un gong ūe e dua sianbhōr zĭn gong ūe bhōr lāng tian.
有錢講話會大聲,無錢講話無人聽。

      si bhò uan sīn sansi ang uan bng kan.
死某換新衫,死翁換飯坩。

      si bhò dah pùa zngsi ang bhōr lāng m¤g.
死某踏破磚,死翁無人問。

      si di zūan gē hōksī ghŭ zūan gē lok.
死豬全家福,死牛全家碌。

      gāng ŏ it diam gūatcē lù but kor sūat.
江湖一點訣,妻女不可說。

      bà būan sīng li lōm dat gut cān tŏ.
百般生理路,毋值掘田塗()

      bà būan gī ghēbut rŭ dī tău lorh dē.
百般技藝,不如鋤頭落地。

      lāu e lau bo diānsiàu liăn kah dan hiah°.
老的老步定,少年較膽嚇。

      lāu bhong lāubùan mē āu.
老罔老,半暝後。

      giān lō giān bià binzòr sū kah dua tin.
行路行壁邊,做事較大天。

      ghin a lăng kā cng sān dau hùeia e zu b¤gia e cūe gùe.
囡仔人尻川三斗火,也會煮飯,也會炊粿。

      ghin à ziah gah uiziah lorh gōng mà cui.
囡仔食甲畏,才落公婆喙。

      z¤g kā tan ci lai ziah, sān nĭ zòr kit ziah; ci lai tan zāg kā ziah, sān nĭ diorh hor ghiah.
庄跤趁市內食,三年做乞食;市內趁庄跤食,三年着好額。

      zōr liāu gaum si sīn bū ghău.
作料夠,毋是新婦爻。

      bat lăng gāu bŭe long si gūan gong lāu bīgā gī gāu bŭe long si nā dău dik ci.
別人交陪攏是關公劉備,家己交陪攏是林投竹刺。

      bat lāng cekùn bhe gùe gho gen.
別人妻,睏袂過五更。

      lu/li dong bingò cui bhōr gò sin.
呂洞賓,顧喙無顧身。

      ze hō zian ziah e dit lāng tiandit lāng tian kah hor deh pà bian.
坐予正才會得人疼;得人疼較好咧扑拚。

      si dūa bhōr hor iūnsi se tor hūe siūn.
序大無好樣,序細討和尚。

      lun ki giū zăigik ki siōr tăi.
忍氣求財,激氣相刣。

      lām sīng lu ciùbut kiām zu iù.
男生女手,不儉自有。

      hit hor hue giat hit hor zìhit hor cīk giat hit hor bhì.
迄號花結迄號子,迄號粟結迄號米。

      lăi zia ziōng ziūki zia but liŭ.
來者將就,去者不留。

      lăi bhōr tōng diki bhōr siōr sĭ.
來無通知,去無相辭。

      nng lăng it būan simiu ziăn kām mai gim.
兩人一般心,有錢堪買金。

      siu lāng ziu lèho lāng kāu (kē) sè.
受人酒禮,予人刮()洗。

      hūe siūn ziah cai bhōr ziah corzūan ziah gau bhāh dim bhi gor.
和尚食菜無食臊,專食狗肉燖()米糕。

      là sap ziahlà sap bŭicīng kì ziahto bhak lùi.
垃圾食,垃圾肥;清氣食i,吐目蕊。

      gō bhok lān zòr niǔgō zng lān zòr ciŭn.
孤木難做樑,孤磚難做牆。

      gūan hù ding zūe sān gho danglāng cui ding zūe zit sì lăng.
官府定罪三五冬,人喙定罪一世人。

      gūan hūat ciān bhan diăubheh iōng gā gi ciău.
官法千萬條,卜用家己撨。

      gau bhòr bhōr iōr saigau gang m gan lăi.
狗母無搖獅,狗公毋敢來。

      gàu dùe pui zàulăng dùe se zàu.
狗綴屁走,人綴勢走。

      hue ziah lo zùihĭ ziah liū sùilăng ziah cùi sùi.
花食露水,魚食流水,人食喙水。

      hue bhōr còr kuiiăn bhōr còr dui.
花無錯開,緣無錯對。

      sat bhòr nan zē diorh bhe ziūnn na kiàm zē diorh bhe siūn.
虱母若生濟著袂癢,錢若欠濟著袂想。

      cē sān sighueh bhāi izap gho lakghueh d¤g ĭnrin sighueh àm mĭ.
初三四,月眉意。十五六,月當圓;二三四,月暗暝。

      gin bhiōr kī sĭnlo tāu h¤g ziah u cin.
近廟欺神,路頭遠才有親。

      gin cin mài giat hungiat liàu hai gian sun.
近親勿結婚,結了害囝孫。

      gīm mňg m rin dāng uandāi ŭan m rin d¤g suan.
金門毋認同安,台灣毋認唐山。

      d¤g gang bhang lorh hōkit ziah bhang po dō.
長工望落雨,乞食望普渡。

      kiòrh bhōr sān bhūn bhōngdiorh siun bheh zòr to gong.
抾無三門墓,著想卜做土公。

      zīng nià bhue si giāau nià ka gia biāh.
前嶺未是崎,後嶺較崎壁。 (天外有天,人外有人)

      hām hōng sangong gàu dan.
咸豐三,講到今。

      pin miabhōr pin hor bhè.
品命底,無品好馬。

      īn iăn tin zù diānm si hL/mūi lăng ka ghāu giăn.
姻緣天註定,毋是媒人跤爻行。

      īn iăn gaum si mūi lăng ghău.
姻緣到,毋是媒人爻。

      hāng a kau sòrdak hang hòr.
巷仔口嫂,逐項好。

      mme gā dī.
是毋是,罵家己。

      zā bo bheh ziah bhang lāng ciànzā bhò bheh ziah bhang sēn giàn.
查甫卜食望人請,查某卜食望生囝。

      zā bho tèài lāng lè.
查某體,愛人詈。

      n zong hiàn niàcù lāi diàu diàngong ūe bhōr iàn.
洋裝獻領,厝內吊鼎,講話無影。

      siòng mia(mūi lāng) cuihō lùi lui.
相命(媒人)喙,糊蛻蛻。

      siōr mē bhōr ging cuisiōr pāh bhōr ging ūi.
相罵無揀喙,相扑無揀位。

      siōr mē hin bhōr cuisiōr pāh hin bhōr lat.
相罵恨無喙,相拍恨無力。

      siōr niū ziah u cunsiōr ciùn ziah bhōr hūn.
相讓食有賰(),相搶食無份。

      kùan lāng ziah bhahm tāng kùan lāng siōr pāh.
看人食肉,毋通看人相扑。※看人食肉,毋通看人剖柴。

      kùan cān bhīnm tāng kùan lāng bhīn.
看田面,毋通看人面。

      āng hue bhe pangpāng hue bhe ăng.
紅花袂芳,芳花袂紅。

      āng kī na cut tăulōr hàn kā à bhak sai lău.
紅柿若出頭,羅漢跤仔目屎流。

      na si ài gè gautàn zà tià lō zau.
若是愛計較,趁早拆爐灶。

      ziahbhōr lorh bākbangbhōr lorh hak.
食,無落腹;放,無落礐。

      ziah kunbhōr hūn cun.
食、睏,無分寸。

      ziah lāng zit kàubòr(hīng) lāng zit dàu.
食人一口,報()人一斗。

      ziah lāng b¤ghuan lāng m¤g.
食人飯,犯人問。

      rip ngo mňgtàm ngo hūat.
入吾門,探吾法。

      ziah bheh ziah hòrzor bheh zòr kīn kòr.
食卜食好,做卜做輕可。

      ziah ziòr u zū bhīziah zē bhōr cù bhī.
食少有滋味,食濟無趣味。

      ziah hiānhiāu hue gi, tàn zĭn bhe gùe au si.
食兄弟,僥伙計,趁錢袂過後世。

      ziah gah lāu gūanzòr gah ùi gŭan.
食甲流汗,做甲畏寒。

      ziah bhāh ziah sām zănkùan hi kùan lan tăn.
食肉食三層,看戲看亂彈。

      ziah bhue ghě bhīn iū iuziah tāu ghě lian cùi ciu.
食尾牙面憂憂,食頭牙撚喙鬚。

      ziah gue zì bài ciu tăuziah bhi b¤g gìng cān tău.
食果子拜樹頭,食米飯敬田頭。

      ziah si ziah hōkbhŭa si bhūa lok.
食是食福,磨是磨碌。

      ziah kòna ziah bò.
食苦,那食補。

      ziah na ghŭzor na gu.
食若牛,做若龜。

      ziah sĭn ziah butziah liàu e gō kut.
食神食佛,食了會孤崛。

      ziah cingkùn ginglăng zīng ing.
食清、睏宮、人精英。

      ziah hĭ ziah bhāhia diorh cài gāh.
食魚食肉,也着菜佮。

      ziah zìn zĭngbhan sè gĭng.
食進前,萬世窮。

      ziah b¤g hū uan gongzòr kāng kue siam sē hong.
食飯扶碗公,做工課閃西方。

      ziah b¤g ziah an diatàn zĭn kiam sāi kia.
食飯食俺爹,趁錢儉私奇。

      ziah b¤g pùe cài bòkiam zĭn ci(kāi) zā bhò.
食飯配菜脯,儉錢飼()查某.

      ziah b¤g ciun bhu siŏng pà hòzòr kāng kue na tōr hue gùe dō
食飯像武松扑虎,做工課那桃花過渡。

      ziah bàdiorh bhōr kà
食飽,着無巧。

      ziah tňg sǹg dngziah zùi gu dňg
食糖算頓,食水久長。※父母疼囝長流水,囝想父母樹尾風.

      ziah diorh iorhn càu zit hiorh; ziah m diorh iorhrīn sim zit ziorh.
食着藥,青草一葉;食無()着藥,人參一石。

      iāu ba canziah bà giòr gān lăn.
枵飽呻,食飽叫艱難。

      iāu ge bhōr siòr cŭeiāu lăng bhōr gò bhin te pŭe.
枵雞無惜箠,枵人無顧面體皮。

      sing di ghiā zausing giàn but hausing zā bho giàn bhe lorh lāng gā gau.
倖豬夯灶,倖囝不孝,倖某走摳,倖查某囝袂落人家教。

      ziòr zĭn (ziah bhāh) gut liū liutor siau bhīn iū iu.
借錢(食肉)滑溜溜,討數面憂憂。

      ua suan suan bangua biāh biāh dòrua dī diău si dī bhòr.
倚山山崩,倚壁壁倒,倚豬稠死豬母。

      cu giān bhōr ùnlăng giān bhong bùn.
厝驚無穩,人驚忘本。

      d¤g suan gùe dāi ŭansīm guan giat gūi ŭan.
唐山過台灣,心肝結規丸。

      niŭ kùai zorgàn òrh orh.
娘快做,()僫學。

      hai rĭn but hai gìhai diorh gā gi sì.
害人不害己,害著家己死。

      gā gī zāi zit zăngkah iān kùan bat lăng.
家己栽一欉,較贏看別人。

      gā gi tăitàn bak lāi.
家己刣,趁腹內。

      ga hŏr bhan su sĭngga cà bhan sè gĭng.
家和萬事成,家吵萬世窮。

      sĭ gau sī dām dngbhōr bhì zu hān zī kō tng.
時到時擔當,無米煮蕃薯箍湯。

      ō gùi ge lau iăkit zià ge lau dia.
烏鬼假老爺,乞食假老爹。

      ō hŭn būe ziun sūanzāng sūi teh lāi bhuan.
烏雲飛上山,鬃簑提來幔。

      ō hŭn būe lorh hàizāng sui kàm gau sài.
烏雲飛落海,鬃簑蓋狗屎。

      pùa cu lau diànhai si bho giàn.
破厝漏鼎,害死某囝。

      āng sing bho duanziah bà siōr kuan.
翁生某旦,食飽相看。

      ang gap bhògĭ gap gò.
翁佮某,旗佮鼓。

      āng bŏr āng bŏrc¤g tău pāh c¤g bhue hŏr.
翁婆翁婆,床頭扑床尾和。

      āng cin bho cinm dat hōr bāu à īn līn lin.
翁親某親,毋值荷包仔圓轔轔。

      gīng zorh diorh rin lōcān hňg diorh ziàu go.
耕作著認路,田園著照顧。

      cau de cīn ziănziah bà diorh giăn.
草地親情,食飽著行。

      bhe sen m dat zĭnbheh senn miā siōr gāu dĭn.
袂生毋值錢,卜生性命相交纏。

      bhue hiàu ē hiăn gò ga suan; bhue hiàu ciùn kīk gò pùn nūa°.
袂曉挨絃顧絞線;袂曉唱曲顧噴瀾。

      bhue hiàu sai zŭn hiām ke ehbhue hiàu kun hiām cňg dè.
袂曉駛船嫌溪狹;袂曉睏嫌床短。

      ki cu àn bùan liāucua bhò pain sǹg siau.
起厝按半料,cua()某歹算數。

      ki cu bhōr īng zit dangcua bhò bhōr īng zit gangcua sè ĭ bhōr īng zit sì lăng.
起厝無閒一冬,娶某無閒一工,娶細姨無閒一世人。

      ziu zui sīm tău diānziu siàu bhōr sèn bhiān.
酒醉心頭定,酒痟無性命。

      zin ge bhōr nngzin giàn bhōr bhak dňg.
茈雞無卵,茈囝無腹腸。

      zòr ghŭ diorh ài tuazòr lăng diorh ài bhŭa.
做牛著愛拖,做人著愛磨。

      zòr gah lāu gūanhiām gah lāu nūa.
做甲流汗,嫌甲流瀾。

      zòr guan but li inzòr sīng lì but li cin.
做官不離印,做生理不離秤。

      zòr guan piàn cù lāizòr sīng lì piàn sik sāi.
做官騙厝內,做生意騙熟似。

      zòr gàu diorh gò gezòr ghŭ diorh tūa lě.
做狗著顧家,做牛著拖犁。

      zòr cau leh m giān rit pakzòr hau hia m giān àm tng.
做草笠毋驚日曝,做鱟桸毋驚泔()燙。

      zòr ok zòr dok kiā bhè lok kokhor sīm hor hing bhōr san tāng cīng.
做惡做毒騎馬碌硞;好心好行無衫通穿。

      zòr bhōr zit t¤g sĭziah bheh gūi bùn gi.
做無一湯匙,食卜規糞箕。

      zòr diorh pain căn bhang au dangcua diorh pain bhò zit sì lăng.
做著歹田望後冬,cua()著歹某一世人。

      zòr hì kongkùan hì ghōng.
做戲倥,看戲戇。

      zòr ge diorh cìngzòr lăng diorh bìng.
做雞著筅,做人著反。

      tāu ni tāu liam zit sì lāng kiam.
偷拈偷捻,一世人欠。

      tāu ziah bhue mūa dit cùi kìtāu sai bhue mūa dit hiōng lì.
偷食袂瞞得喙齒,偷婿袂瞞得鄉里。

      e gàu hìng būn cuedua zih hìng gong ūen mě hìng buah bue.
啞口興歕吹,大舌興講話,青暝興跋杯()

      mng sĭn diorh u m diorhcian ī sing diorh ziah iorh.
問神着有毋着,請醫生着食藥。

      cua bhò cēh bhian takgè ang ka bhian bak.
娶某冊免讀;嫁翁跤免縛。

      cua bhò kùan niū lèbhe hňg kùan cān dè.
娶某看娘奶(),買園看田底。

      cua diorh pain bhòkah cam sān dāi bhōr hāng lŏsì dāi bhōr dē gò.
娶著歹某,較慘三代無烘爐,四代無茶鈷。

      cua diorh hor bhò kah hor zòr zòcua diorh pain bhò zit sì lăng gān kò.
娶著好某較好做祖,娶著歹某一世人艱苦。

      cua sin bū mua d¤g ănggè zā giàn mua d¤g kang.
娶新婦滿堂紅;嫁查囝滿堂空。

      siòr hue liān pŭnsiòr giàn liān sun.
惜花連盆,惜囝連孫。

      liah gan zai cňgliah cat zai zng.
掠姦在床,掠賊在贓。

      liah hĭ dok kūtbhan se gō kut.
掠魚毒窟,萬世孤崛。

      ziap gìn guan bhe uiziap ziah ziù bhe zui.
捷見官不畏,捷食酒不醉。

      sàu cu sàu bià kangse bhīn se hin kang.
掃厝掃壁空,洗面洗耳空。

      gà giàn orh siŭm tāng gà giàn bè ciū.
教囝學泅,毋通教囝bēh 樹。

      gà di gà gàubut rŭ gā gi zàu.
教豬教狗,不如家己走。

      cīng bhĭng m dng ki cu bhōr zògùe nĭ m dng ki cu bhōr bhò.
清明毋轉去厝無祖,過年毋轉去厝無某。

      cīm lĕ dang bĕkah hor bàng hūain ze.
深犁重耙,較好放橫債。

      kān āng ĭsun ue i.
牽尪姨,順話意。

      de it hòrgùe huande ri hòrgùe dāi ŭan.
第一好,過番;第二好,過台灣。

      de īt gò bak dòde rī gò but zò.
第一顧腹肚,第二顧佛祖。

      sè kang mdua kang giòr kò.
細空毋補,大空叫苦。

      sè han na m ūtdua han diorh ut bhe kūt.
細漢若毋鬱,大漢著鬱不屈。

      sè han tāu bhan bŭdua han tāu kān ghŭ.
細漢偷挽匏,大漢偷牽牛。

      sè ri zā bhò zau gùe siāsè ri ō niau dah pùa hiā.
細膩查某走過社,細膩烏貓踏破瓦。

      tām ziah bhōr so bòlàu sài gē gān kò.
貪食無所補,漏屎加艱苦。

      bīn dūantūn nuagut latziah lat.
貧憚,吞瀾;矻力,食栗。

      īm tīm gàuga lăng bhe hàu.
陰鴆狗,咬人袂吼。

      ding si guan e sidī tău guan bùn gi.
頂司管下司,鋤頭管糞箕。

      ding gàng u miā siane gàng u cut miă.
頂港有名聲,下港有出名。

      cui pàin but siōng zāibit bhùe ziah li hāi.
喙歹不常在,筆尾才厲害。

      cui si hongbīt si zong.
喙是風,筆是蹤。

      cui ziah cui m rīnkā cng nua gàu bhīn.
喙食喙毋認,尻川爛到面。

      cùi dŭn zit liap zusiōr mē m rin su.
喙唇一粒珠,相罵毋認輸。

      cui liam ā mi dŏrciù ghiah tāi dī dor.
喙唸阿彌陀,手攑()刣豬刀。

      cui liam gingciù bhong ling.
喙唸經,手摸奶。

      gūan tin sui zā boruah tin sui zā bhò.
寒天媠()查甫,熱天媠查某。

     ok bhè ok lāng kiăiān zī bhè du diorh gūan lor iă.
惡馬惡人騎,胭脂馬拄著關老爺。

      gìng ia gìngging diorh bhe ghīng ghìng.
揀也揀,揀著賣龍眼。

      ging gian sai ging au dum tāng ging lāng bu.
揀囝婿揀後注,毋通揀人富。

      ging sai ging siong zinm tāng ging lāng gē hue cin.
揀婿揀上進,毋通揀人家伙()稱。

      gan ziah gan diunm giān lāng pì siun.
敢食敢脹,毋驚人譬相。

      san lăng bhōr hù cinsan ghŭ siōr bong sin.
(san3)人無富親,散(san2)牛相碰身。

      n dìng zòr gah lāu gūann ka hiām gah lāu nūa.
棚頂做甲流汗,棚跤嫌甲流瀾。

      bhōr gang zòr iù (sè) gùebhōr că gòng dua hùe.
無工做幼()粿,無柴摃大火。

      bhōr sim ge u simguan nā à ge siōr gim.
無心假有心,捾()籃仔假燒金。

      bhōr rit m zāi daubhōr ciu m zāi lāu.
無日毋知晝,無鬚毋知老。

      bhōr mō gege dua gēh.
無毛雞,假大格。

      bhōr miā bhōr senki mng dī tāu ben.
無名無姓,去問鋤頭柄。

      bhōr dā/dāi uăgang bhi lŭa.
無奈何,共米籮。

      bhŏr siū si nò.
無是苦,有是惱。

      bhōr ūan bhōr gebut sīng hū ce.
無冤無家,不成夫妻。

      bhōr kì hiămcài bo gin bhong ga giăm.
無棄嫌,菜脯根罔咬鹹。

      bhōr gìm bhōr kīziah bà rī.
無禁無忌,食百二。

      bhōr zīn hundua cùi tun.
無錢薰,大喙吞。

      bhōr tiān lau lāng ghiănziah kui zai ghan ziăn.
無聽老人言,食虧在眼前。

      kùn pùa sān nia ciorhang ē sīm guan bhōng bhe diorh.
睏破三領蓆,翁的心肝摸袂著。

      dan dūam tāng dan cūa.
等大,毋通等娶(cūa)

      siān iu sian borōk iu ok borm si but borsī sĭn bhi dor.
善有善報,惡有惡報;毋是不報,時辰未到。

      bhe bhē sǹg hunsiōr ciàn bhōr lūn.
買賣算分,相請無論。

      tàn zĭn iu son miā ài go.
趁錢有數,性命愛顧。

      tàn zĭn gu bè biāhliau zĭn zùi bāng giā.
趁錢龜bēh壁;了錢水崩崎。

      buah zit dòrkiòrh zit ziah gīm gē bhòr.
跋一倒,抾一隻金雞母。

      buah giàu na diăusīn zu băi kǹg i liău.
跋筊()若稠,神主牌囥椅條。

      lun siāng ghōhān zŭ kah gùi ō.
閏雙五,蕃薯較貴芋。

      kūi hue mua tīn panggiat zì ziah giān lăng.
開花滿天芳,結子才驚人。

      bng āu bà bo zàun miā gau zap gàu.
飯後百步走,生命九十九。

      bng āu giān bà bōkah hor kūi iorh pō.
飯後行百步,較好開藥舖。

      siau tamnǹg gē am.
痟貪,趡()雞庵。

      kīn kuai kīn kuaiu b¤g gorh u cai.
勤快勤快,有飯擱有菜。

      kīn kiām ziah ulong hui but sīng ge.
勤儉才有底,浪費不成家。

      īn lăng enbin lăng e ĭn.
圓人會扁,扁人會圓。

      tō dāu ziah rĭnìng cai ziah dĭn.
塗豆食仁,蕹菜食藤。

      siun bheh hor ghiahgam e bhōr tāng ziah.
想卜好額,敢會無通食。

      ru ziah ru sùa cuibhōr ziah dua sīm kui.
愈食愈紲喙(菱角喙),無食大心氣()

      iōr lăng bhōr zăiiōr di bhōr tăi.
搖人無才,搖豬無刣。

      sīn bū giān ziah dautor hài giān hong tau.
新婦驚食晝,討海驚風透。

     àm dng lāu zit kàuziah gàu gau zap gàu.
暗頓留一口,食到九十九。

      en gian sinbhen gian sim.
會生囝身,袂生囝心。

      e sng bhetiòr bhì uan hān zŭ.
會算袂除,糶米換蕃薯。

      e li m¤g hōbhue li d¤g dō.
會離門戶,未離腸肚。

      liū liū ciū ciuziah nng lui bhak ziu.
溜溜瞅瞅,食兩蕊目珠()

      bhan bēn gūi bī dòbhan gŭn gūi zit lō.
萬病歸脾肚,萬拳歸一路。

      bak dò iau zūan bo sobak dò bà bhōr bùan bō.
腹肚枵全步數,腹肚飽無半步。

      lorh zùi giòr sām gaiziun zùi gong bhōr dāi.
落水叫三界,上水講無代。

      lorh tŏ bè ri miāmia ūn tin zù diān.
落塗()八字命,命運天註定。

      hiorh bhōr bhàn m ziān zănggiàn bhōr ga m ziān lăng.
葉無挽毋成欉,囝無教毋成人。

      kā ciù bhan dūnbheh ciùn bhōr hūn.
跤手慢鈍,卜搶無份。

      ci giàn bhōr lun b¤gci be bhù sǹg dng.
飼囝無論飯,飼父母算頓。

      dì zùi hue sīng hŏrliap bhì zik sīng lŏr.
滴水匯成河,粒米積成籮。

      sǹg miā na u lĭngsè gan bhōr lāng gĭng.
算命若有靈,世間無人窮。

      sǹg miā bhōr borziah zùi dōr bhŏr.
算命無褒,食水都無。

      gin giăn bhōr hor bōgin zàu bhōr hor lō.
緊行無好步,緊走無好路。

      gin pàng bhōr hor segin ge bhōr hor dā ge.
緊紡無好紗,緊嫁無好大家。

      zap liam dā gecut bhān pūe sīn bū.
雜唸大家,出蠻皮新婦。

      dùe bhòr kīn sangdùe bē dīm dāng.
綴母輕鬆,綴父沈重。

      guan lāng sen guan lāng sìguan lāng ziah b¤g bhōr zīng lì.
趕人生趕人死,趕人食飯無情()理。※食飯,皇帝大。

      h¤g kuan beh pōr porgīn kuan diorh bhōr gor.
遠看白波波,近看著無膏。

      dāng lŏr kah pāh dāng lōr sianau bhù kah hòr au bhu miă.
銅鑼較扑銅鑼聲,後母較好後母名。

      buān cùi sior gokì cùi rior ŏ.
盤喙小姑,缺喙尿壺。

      lun buebhōr lun hue.
論輩,無論歲。

      dī dor lai lāitàn zĭn bhe gùe au dāi.
豬刀利利,趁錢袂過後代。

      dī a giàn e ziun zŏrdī bhòr ziah sài bhŏr.
豬仔囝會上槽,豬母食屎無。

      di lăi gĭnggàu lăi buniau lăi ki dua cu.
豬來窮,狗來富,貓來起大厝。

      di ziah dau kolăng ziah ziōr ho.
豬食豆箍,人食招呼。

      bhe dě gong dě pangbhe hue gong hue ăng.
賣茶講茶芳,賣花講花紅。

      bhe hŭi ziah kīhzit ciorh kùn ì.
賣瓷食缺,織蓆睏椅。

      kòr giàn kòr sīn būm dat gā gi ū.
靠囝靠新婦,毋值家己有。

      ā pin zit e ghiantōng siā zau piàn pian.
鴉片一下癮,通社走遍遍。

      sùisui bhōr zap zňgbhàibhai bhōr gā nňg.
嫷,嫷無十全;bhàibhài無交圇。

      sui hue di bat lāng zăngsui bhò di bat lāng băngsui zā bhò si gùe lo lăng.
嫷花佇別人欉,嫷某佇別人房,嫷查某是過路人。

      sui bhò giān lāng kuansui cu giān lāng dua.
嫷某驚人看,嫷厝驚人蹛。

      sui bhài bhōr dè bìi kah cam sì.
bhài無地比,合意卡慘死。

      orh hòr sānorh pàinn dùi sĭ.
學好三年,學歹三對時。

      orh hòr sān nī buanorh pàin gūain m¤g cuan.
學好三年半,學歹關門閂。

      dòng bhōr sān ediorh hùa gān kò.
擋無三下斧,著喝艱苦。

      ciū dua zăng diorh būn uelăng dua han diorh būn ge.
樹大欉着分椏,人大漢着分家。

      ciu tău kia hō zāim giān ciu bhùe zòr hōng tāi.
樹頭徛乎在,毋驚樹尾做風颱。

      siōr mŭe siōng diong caisui bhò sun gian sai.
燒糜傷重菜,嫷某損囝婿。

      hān zĭ m giān lorh tŏ nūazi giŭ gī hiorh dai dai tuan.
蕃薯()毋驚落塗爛,只求枝葉代代湠。

      sū lăng m sū dīnsū dīn pain kùan bhīn.
輸人毋輸陣,輸陣歹看面。

      n dua bāhlăng lorh bhah.
錢大百,人落肉。

      n ūm giān sè sū.
錢有,毋驚世事。

      n ghĭn dīn bùan iorbhian giān ghīn zùa bhōr lāng sior.
錢銀纏半腰,免驚銀紙無人燒。

      sūi lăng tor liahsūi lăng lorh diàn.
隨人討掠,隨人落鼎。

      tāu mňg beh sē sema si siun ghua ge.
頭毛白疏疏,嘛是想外家。

      tāu à hìng hingbhue à ling lìng.
頭仔興興,尾仔冷冷。

      tāu ge u sianko lò ziah giăn.
頭家有聲,苦力才行。

      liŏng gāu liŏng hōng gāu hōngun gu gāu dòng ghōng.
龍交龍鳳交鳳,隱痀交侗戇。

      gu ciòr bīh bhōr bhùebīh ciòr gu tău due dùe.
龜笑鱉無尾,鱉笑龜頭短短。

      gu zòr gu tor ziahhāu zòr hāu bè biāh.
龜做龜討食,鱟做鱟bēh壁。

      ze zùi ze dau hūze giàn ze sīn bū.
濟水濟豆腐,濟囝濟新婦。

      ze ghŭ dah bhōr bunze bhò bhōr dè kun.
濟牛踏無糞,濟某無地睏。

      ze giàn ze ghiapbhōr giàn siap diap.
濟囝濟業,無囝塞疊。

      gong zit ē iànn zit ē giàn.
講一個影,生一個囝。

      gu cā càu kùai diam hùegu lāng sňg hor cūe gùe.
舊柴草快點火,舊籠床好炊粿。

      ī sing giān di sautō zui sāi hū giān liah lāu.
醫生驚治嗽,塗水師傅()驚掠漏。

      li hiunbut li kiun.
離鄉,不離腔。

      siāng ka dah siāng zŭnsīm tău luan hūn hun.
雙跤踏雙船,心頭亂紛紛。

      gē bhòr cua giàn e kīn sanggē gang cua giàn e tūa păng.
雞母帶囝會輕鬆,雞公帶囝會拖帆。

      dīn diău ghiah ziun ciùbhōr hūn cīn ziăn gap bīng iù.
藤條攑上手,無分親情佮朋友。

      gūain mňg diorh cuangong ūe diorh kuan.
關門著閂,講話著看。

      ghiām gūan hù cut gau catghiām be bhù cut ā li but dat.
嚴官府出厚賊,嚴父母出阿里不達。

      gò zĭng bhōr gò āudai dāi gian sun hàu.
顧前無顧後,代代囝孫吼。

      gò cat zit mězòr cat zit gen.
顧賊一暝,做賊一更。

      tiān bho cuidua hù guitiān bho līngkah hor gìng sīn bhĭng.
聽某喙,大富貴;聽某令,較好敬神明。

      tok si ciān siùbut zok zu iù.
讀詩千首,不作自有。

      giān sì mē mē ītm gian mē mē cīt.
驚死暝暝一,毋驚暝暝七。

      giān bhò dai diong hupà bhò dī gau ghŭ.
驚某大丈夫,扑某豬狗牛。

     ut ūt di sīm dèciòr cior būe lāng lè.
鬱鬱佇心底,笑笑陪人禮。

      tāi dī gong bhōr siōr ciàngè zā bho giàn hing dua biàn.
刣豬公無相請,嫁查某囝貺大餅。

      sui bhài zai gī gūtbut zai sē zng sān sì cūt.
bhài在肢骨,不在梳妝三四齣。

      bhai(pain) bhai(pain) angziah bhe kang.
bhài bhài(
歹歹)翁,食袂空。

      ze giàn ze bè bākze sīn bū ze te tāk.
濟囝濟擘腹,濟新婦濟體斥。

      bhōr ghì na sit siansian lăng si ā niă.
母語若失聲,啥人是阿娘。

      gām ghuan bhe zo gōng sànm gām ā niă ē ūe ō beh dan.
甘願賣祖公產,毋甘阿娘的話烏白掞。

      bhōr zĭn gong bhōr ūehān zĭ bài but buah bhōr bue.
無錢講無話,蕃薯拜佛跋無杯()

      sāi bak hōlorh bhue gùe ciā lō.
西北雨,落袂過車路。

      ziah liau bhìze pain ìgau ghiān ghì.
食了米,坐歹椅,厚言語。

      dāi ūan tŏ kùai dadāi ūan zā bhò kùai gùe ka.
台灣塗快焦,台灣查某快過跤。

      un go bùan lo zīhbhōr zīn go cui na bhīh.
有錢姑半路接,無錢姑喙那覕。