h.gif (2826 bytes)
h1.gif (1979 bytes)

台灣俗語─古早話

臺灣古早俗語

1.     一人一家代,公媽隨人栽。

zit lăng zit gē dāi, gōng mà sūi lāng cāi.

2.     一人主張,唔值兩人思量。

zit lăng zu diu°, m dat nng lăng sū niǔ.

 1. 一人煩惱一樣,無人煩惱相親像。

zit lāng hūan lor zit°, bhōr lāng hūan lor sā° cīn ciū°.

 1. 一支喙吱吱彈,尻川互人犁田。

zit gī cui gī gī dăn, kā cng ho lāng lē căn.

 1. 一日走拋拋,一暝點燈膋。

zit rit zau pā pa, zit mĕ diam dīng lă.

 1. 一日煩惱日落申,一暝煩惱雞報寅。

zit rit hūan lor rit lor sin, zit mĕ hūan lor ge bhòr ĭn.

 1. 一代娶矮某,三代出矮股。

zit dāi cua e bhò, sā° dāi cut e gò.

 1. 一代親、二代表,三代散了了。

it dai cin, ri dai biàu, sā° dāi sùa° liau liàu.

 1. 一句問,一句還;無問,恰清閒。

zit gù m¤g, zit gù hĭng bhōr m¤g kah cīng ĭng.

 1. 一囝拍唔食,濟囝搶咧食。

zit già°m ziah, ze già° ciu° le ziah.

 1. 一年新婦,兩年話拄,三年師傅。

zit nĭ sīn bū, nng nĭ ue dù, sā° nĭ sāi hū.

 1. 一更窮,二更富,三更起大厝,四更拆袂赴。

zit ge° gĭng, ri ge° bu, sā° ge° ki dua cu, sì ge° tià bhe hu.

 1. 一言不中,千言無用。

it ghiăn but diōng, ciān ghiăn bhū iōng.

 1. 一枝草一點露,天無絕人之路。

zit gī càu zit diam lō, ti° bhōr zuat lăng zī lō.

 1. 一個某,恰贏三身天公祖。

zit ē bhò, ka iā°° sīn tī° gōng zò.

 1. 一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲。

it giam ri go, bhōng lā à giām se ko.

17.  一時風駛一時船,一時官用一時銀。

zit sī hong sai zit sī zǔn, zit sī gua° iong zit sī ghǔn.

18.  一牽成,二好運,三才情。

it kān sĭng, rī hor ūn, sa° zāi zĭng.

19.  一理通,百理同。

it li tong, bà li dŏng.

20.  一粒田螺九碗湯,三粒田螺一醃缸。

zit liap cān lĕ gau ua° tng, sā° liap cān lĕ zit ām gng.

21.  一等二靠三落空,一想二做三成功。

it dàn ri kor sā° lor kong, it siū° ri zor sā° sīng gong.

22.  一暗無眠,三日踅神。

zit am bhōr bhĭn, sā° rit seh sĭn.

23.  一頓久久,兩頓相拄。

zit dng gu gù, nng dng siōr dù.

24.  一暝全頭路,天光無半步。

zit mĕ zūan tāu lō, ti° gng bhōr bùan bō.

25.  一錢二緣,三水四少年。

it ziăn rī iăn, sa° sùi sì siàu liăn.

26.  一聲唔知,百項無代。

zit sia° m zai, bà hāng bhōr dāi.

27.  七月頓頓飽,八月攏無巧。

cīt ghueh dǹg dǹg bà, bēh ghueh long bhōr kà.

28.  七坐、八爬、九發牙。

cit zē,. bè bĕ, gàu huat ghĕ.

29.  九頓米糕無上算,一頓冷糜抾去囥。

gau dǹg bhi gor bhōr zio° sng, zit dǹg ling mǔe kiòr ki kng.

30.  人爻,天咧做對頭。

lăng ghău, ti° zòr dùi tău.

31.   人生親像大舞臺,苦齣笑詼攏公開。

rīn sing cīn ciu° dua bhu dăi, ko cūt ciòr kue long gōng kai.